2008/17 Sayılı "Vakıflar Yönetmeliği Hk. (2008/9 sayılı Genelgeye ektir)" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.09.1.TKG0100001-073 12.11.2008

Konu: Vakıflar Yönetmeliği (2009/9 sayılı Genelgeye Ektir)

Genelge: 1667
2008/ 17

TAPU VE KADASTRO ...........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
.......................

 

 

İlgi : 29/05/2008 tarih B.09.1. TKG0100001-73/1659(2008/9) sayılı genelge.

Bilindiği üzere 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 27/02/2008 gün ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İdaremizi ilgilendiren hükümler ilgi genelgemizde açıklanmıştı.
Bu defa da, 27/09/2008 gün 27010 sayılı Resmi Gazetede 5737 sayılı Vakıflar Kanuna dayandırılan Vakıflar Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İdaremizi ilgilendiren hükümler aşağıda açıklanmıştır.

1- Vakıf Kültür Varlıklarının Devri:
5737 sayılı Vakıflar Kanunun yürürlüğe girmeden önce Vakıf Kültür Varlıklarının Devri Aslında Vakıf Olan Tarihi Ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıfların Umum Müdürlüğüne Devrine Dair mülga 13/07/1957 tarihli 7044 sayılı Kanun ve mülga 03/01/1964 tarihli Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimarı Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösteren Tüzüğe göre tapu işlemlerine yön verilmişti.
Bu defa; 27/02/2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanunun ve 27/09/2008 tarihli Vakıflar Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile �Vakıf Kültür Varlıklarının devri� başlıklı Yönetmeliğin 178. maddesi � (1) Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları tapu sicil müdürlüğünce mazbut vakıfları adına tescil edilir.
(2) Vakıf yolu ile meydana gelen kültür varlıklarının tespiti; vakfiyeler, vakıf veya tapu kütüklerindeki kayıtlar, kadastro tespit evrakı, fermanlar, beratlar, atik senetler, yoklama kayıtları, kitabeler, tarihi kayıtlar, müze kayıtları, tescil kayıtları ile mülkname, temessük, tefviz, hazine-i hassa, mütevelli, mültezim, sipahi senetleri gibi belgelerden biri veya birkaçı ile yapılır.
(3) Eserin vakıf yoluyla meydana gelmiş vakıf kültür varlığı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen belgelerle tespiti halinde bölge müdürlüğünün talebi üzerine mazbut vakıfları adına tescili yapılır.� Şeklinde hüküm konulmuştur.
Bu nedenle, vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıklarının ikinci fıkrada belirtilen belgelerle tespiti halinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine; devri engelleyici bir şerh yok ise mazbut vakıflar adına tescili yapılarak sonucundan Türk Medeni Kanunun 1019. maddesine göre taşınmaz maliki olan ilgili idareye tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünü Temsil:
2- Vakıflar Yönetmeliğinin �Genel Müdürlüğü temsil� başlıklı 182 maddesi, � Bölge müdürü; mahkemelerde, diğer kurul ve makamlarda Genel Müdürlüğü temsil edebileceği gibi bu sıfatla başka memurları da vekil tayin edebilir. Bölge müdürü veya vekil tayin edilen memur inşa, tamir, kiralama, kiraya verme, alım, satım, şerh ve ihale işlerinde de aynı suretle Genel Müdürlük namına hareket eder.� Hükmündedir.
Bu nedenle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne temsilen bölge müdürü başka bir memuru yetkilendirilmesi halinde görevlendirme ile ilgili belgenin aranılması ve buna göre işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.
Taşınmazların Tapuya Tescili:
3- Vakıflar Yönetmeliğinin �Taşınmazların tapuya tescili� başlıklı 12.nci maddesi � (1) Tescile karar veren mahkeme, vakıf senedinin bir örneğini de ekleyerek vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir. (2) Tapu idaresi bu bildirim üzerine, vakıf adına tescili yapar. Bu tescil işleminden de vakıf yöneticileri sorumludur.� Hükmündedir.
Buna göre; Vakıfedilen taşınmazlar hakkında Mahkeme karar almış ise, Mahkeme ayrıca vakıf senedinin bir örneğini karar ekine ekleyerek tapu sicil müdürlüğüne tescilinin bildirmesi halinde mevzuat hükümlerine göre vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimlere duyurulmasının temini rica ederim.

 

                                                                                                                           Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                             Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2008/17
Kabul Tarihi: 
12 Kasım 2008
Yürürlük Durumu: