2007/9 Sayılı "Orman Kadastro Çalışmalarında Döner Sermaye Ücreti" Konulu Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2007/9 Sayılı "Orman Kadastro Çalışmalarında Döner Sermaye Ücreti" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.09.1.TKG0100001-073/ 17/04/2007
Konu:Orman Kadastro Çalışmalarında
Döner Sermaye Ücreti (2004/13 sayılı genelgeye ektir.)

 

GENELGE NO: 1647
2007/9

TAPU VE KADASTRO .................BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
....................TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
.................................... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 07/Temmuz/2004 tarihli, B.09.1.TKG0100001/073-1584-2004/13 sayılı genelge.

İlgi genelgemizin 4. paragrafında; 3402 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında Genel Müdürlüğüm ile Orman Genel Müdürlüğünün ürettikleri Mal ve hizmetlerden her iki idarenin birbirlerinden yaptıkları bilgi belge alışverişi ile hizmetlerin ücretsiz yapılacağı( Döner Sermaye ücreti alınmayacağı) bildirilmişti.
Bu defa; 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/01/2002 tarihli vce 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığı�nın 11/12/2006 tarihli ve 60686 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun l inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu�nca 22/02/2007 tarihinde ve 2007/11780 karar sayı ile Kararlaştırılarak 28 Mart 2007 tarih 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
22/02/2007 tarihli ve 2007/11780 sayılı kararnamenin eki kararın l. Maddesi; 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 35 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.
�MADDE 35 � (1) Orman Genel Müdürlüğü; 6831 sayılı Orman Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yürütülen orman kadastrosu ve kadastro çalışmaları ile 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte olan kadastro ve yenileme çalışmalarında kullanmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan her türlü harita, harita bilgi ve belgeleri ile bu çalışmalara ilişkin kontrollük hizmetlerinden yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.� Hükmündedir.
Bu nedenle; 35. madde hükümlerinin 4736 sayılı Kanunun l. nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf kılınması sebebiyle Döner Sermaye ücreti alınmaması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve bu hususun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                                 Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                 Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2007/9
Kabul Tarihi: 
17 Nisan 2007
Yürürlük Durumu: