2007/11 Sayılı "Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.09.1.TKG0120003-010-06/ 07/08/2007

Konu: Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)

GENELGE NO:1649
2007/11

TAPU VE KADASTRO ....................BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
...........................

Bilindiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/D maddesi hükmü gereğince düzenlenen �Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik� in 4 üncü maddesinin son fıkrasında, �Taşınmaz mal maliklerinin hüviyetinin tespitinde, nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinden yararlanılır. Köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerinin gerçek kimliği nüfus kaydı ibraz edilmediği takdirde köy nüfus defterinden tespit edilir. (Ek cümle: RG-26/09/2005-25948) Varsa, tespit maliklerinin T.C. Kimlik numarası, tutanağın nüfus kaydı yazımına ilişkin sütuna yazılır.� hükmü getirilmiştir.
Buna paralel olarak Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) veri tabanındaki bilgilerin Kurumumuz ile elektronik ortamda paylaşımında uyulacak şartlara ilişkin olarak �Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü� ile �Genel Müdürlüğümüz� arasında �İkili Anlaşma� düzenlenmiştir.
Kadastro çalışmalarında yararlanılmak üzere, KPS den nüfus bilgilerinin alınması ve kullanılması ile ilgili olarak söz konusu �İkili Anlaşma� da yer alan ve Kurumumuzca uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.
- KPS den alınacak verilere Kanunlarda ve Uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır.
- KPS veri tabanındaki bilgilerin yürürlükteki mevzuat ve �İkili Anlaşma� çerçevesinde belirtilen esas ve amaçlar çerçevesinde kullanılması zorunludur.
- Kurumumuz aldığı bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.
- KPS den elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukuki sonuçları Kurumumuzun sorumluluğundadır.
- Kurumumuz �İkili Anlaşma�da belirtilen hizmetleri web sayfaları ve web servisleri aracılığı ile almaya yetkilidir. Kurum veri tabanında belirtilen verilerin dışında veri alamaz ve kullanamaz.
- Kurumumuz sisteme giriş yapabilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kendine tahsis edilen güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri kullanır. Güvenlik kodu olmadan sisteme bağlanmak, işlem ve sorgulama yapmak mümkün değildir. Kullanıcı adı ve parolanın gizliliği ile kullanıcıların iş ve işlemlerinden Kurumumuz sorumludur.
- Kullanıcıların kendi erişim ad ve şifrelerinin başkaları ile paylaşılması kesinlikle yasak olup bu hususta gerekli tedbirleri Kurumumuz sorumludur.
- KPS veri tabanından Kurumların belli bir zaman diliminde çekebilecekleri kayıt sayısını belirlemeye gerek görürse kayıt sayısına sınırlama getirmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
- Kurumumuzca �İkili Anlaşma�da belirtilen esaslar dışında sorgulama yapılması halinde Kurumumuzun sistemden bilgi alması İçişleri Bakanlığınca tek taraflı olarak engellenir.
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta meydana gelen değişikliler çerçevesinde anlaşmadaki hükümler yenilebilir.

Bu kapsamda, kadastro çalışmalarında ihtiyaç duyulan nüfus bilgileri aşağıdaki şekilde elde edilecektir:
Kadastro Müdürlüklerince, kadastro çalışmaları sırasında tespit yapılacak şahısların T.C kimlik numarası veya nüfus bilgilerinden �adı-soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum yılı� belirleyerek bir yazı ekinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) geçen en yakın kadastro Müdürlüğü veya Tapu Sicil Müdürlüğüne, görevlendirilen bir personel ile birlikte gönderilecektir.
TAKBİS�e geçen tapu sicil müdürlüklerince bu kapsamda bir asil, bir yedek olmak üzere kullanıcı personelin yazılı olarak görevlendirmesi yapılacaktır. (TAKBİS�e geçen kadastro müdürlüklerince ise bu görevlendirme kendi müdürlükleri tarafından yapılacaktır) Görevlendirilen personelin ad ve soyadı, kullanıcı ad ve şifresi bildirilmek üzere Merkez�e (Bilgi İşlem Müdürlüğü) iletilecektir.
Kullanıcı ad ve şifresi verilen personel tarafından http://tk-mevzuat/mernis adresine girilip, sorgulaması yapılmak suretiyle bu bilgileri içeren nüfus kayıt örnekleri kağıt ortamında çıkarılacaktır.
Tapu sicil müdürlüklerince görevlendirilen kullanıcılar tarafından, kadastrosu yapılmakta olan köy veya mahalle birimleri için bu genelge esaslarına göre kağıt ortamında elde edilen nüfus bilgileri, �Bu bilgiler kadastro çalışmaları için verilmiştir. Amacı dışında kullanılamaz.� ibaresi yazılmak suretiyle imzalanarak ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilecektir. Kadastro müdürlüğünce de, bu nüfus bilgileri imza karşılığında ilgili kadastro teknisyenliğine teslim edilecek ve teslim alınan nüfus bilgileri kadastro tutanağının mülkiyet sütununa işlenecek ve belgeleri tutanağına eklenecektir.
Bu genelge kapsamında yapılan tüm sorgulamalar Merkez�de kayıt (log) ve denetim altında tutulmaktadır. Kullanıcılar ile bu bilgileri teslim alan görevliler, aldıkları ve kullandıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumakla yükümlü ve de bilgilerin amacı dışında
kullanılmasının hukuki sonuçları kendilerinin sorumluluğunda olup kullanıcıların kendi erişim ad ve şifrelerinin başkaları ile paylaşılması kesinlikle yasaktır. Bu bilgilerin KPS den alınmasında ve kullanılmasında ilgili yasa, yönetmelik, genelge ve �İkili Anlaşma� hükümlerine uyulacaktır.
Bilgilerinizi ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                                                           Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                                           Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2007/11
Kabul Tarihi: 
7 Ağustos 2007
Yürürlük Durumu: