2006/4 Sayılı "2005/3 (1597) sayılı genelgeye ektir.5390 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye Kanununda değişiklik " Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.09.1.TKG0100001- 073/
Konu : 2005/3 (1597)sayılı genelgeye ektir.
5390 Sayılı Kanun ile Büyükşehir
Belediye Kanununda değişiklik

GENELGE NO:1620
2006/4

 

TAPU VE KADASTRO ....BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

..........TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

..........KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 24/01/2005/ tarihli ve B.09.1.TKG.0100001-073 /1597- 2005/3 sayılı genelge

İlgi genelgemizin üçüncü sayfasının birinci paragrafında, �� belediye ve köylerinde bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclis kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile büyükşehir belediye sınırları içine alınabileceğinden, ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelecek taleplerde, büyükşehir belediyesi meclis kararı ve İçişleri Bakanlığı�nın onayı aranacak ve köy adı mahalle olarak sicillerimizde usulünce tashih edilecektir.� şeklinde açıklık getirilmiş idi.

Bu defa, 10/07/2004 tarih 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda; 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5390 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılmış, olup değişiklikle ilgi hususlar aşağıda açıklanmıştır.

5390 sayılı Kanunun l inci Maddesi, �10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılan İlçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesine, diğer belediyeler ilk kademe belediyesine dönüşür. Köylerin tüzel kişiliği kalkar ve bunların mahalle olarak katılacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtilir.� hükmünde,

5390 sayılı Kanunun geçici maddesi, � 5216 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülki sınırları içinde kalan, ancak aynı fıkrada belirtilen sınırlar dışında olan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı
5216 sayılı kanunun geçici 2 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince merkezleri büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerin, büyükşehir belediye sınırları içine giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar heyetinin kararı ve büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın, eski sıtatüleriyle, büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılabilir.

5216 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesine göre büyükşehir sınırları içinde kalan orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanunun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar �.� hükmündedir.

Bu nedenle ilgili genelgede belirtilen 5216 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki altı aylık süre 5390 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/07/2005 tarihinden itibaren iki yıl olarak uzatılmıştır.

İlgi genelgenin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğinin teminini rica ederim.

                                                                                                                              Genel Müdür

                                                                                                                          Dr.Necdet POYRAZ
 

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2006/4
Kabul Tarihi: 
24 Şubat 2006
Yürürlük Durumu: