2005/8 Sayılı "Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

                                                                                                                
Sayı     :  B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1369-9/459                                              18 /04 /2005

Konu   : Askeri yasak bölge ve güvenlik 
              bölgeleri          

GENELGE NO: 1602
2005/8

TAPU VE KADASTRO........ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :  a)  17.03.2004 tarih ve B091TKG0160001-1369-9/137-1580-2004-8 sayılı genelge.
          b)  23.08.2004 tarih ve 2004-15/1586 sayılı genelge. 
          c)  20.10.2004 tarih ve B091TKG0160001/1369-9/922 sayılı genelge.                                                                                                               .

         İlgi (c) genelge ile, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri tarafından edinilmek istenen taşınmaz malın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgeler içerisinde olup olmadığı hususunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ekli listede belirtilen yetkili askeri komutanlıklara sorularak, talebe konu taşınmazın askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında bulunduğunun bildirilmesinden sonra akit ve tescil işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilmişti. 
         İşlemlerde gecikmelerin önlenmesini teminen, yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinme taleplerinin ekli listede belirtilen yetkili askeri komutanlıklara veya bu komutanlıklarca yetkili kılınacak komutanlıkların belirlenerek bildirilmesi halinde bildirilen bu yetkili komutanlıklara  sorularak, yetkili komutanlıklarca satışa konu taşınmazın askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında bulunduğunun bildirilmesinden sonra akit ve tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
          Ayrıca; Genelkurmay Başkanlığınca, yabancıların taşınmaz mal satın alma işlemlerinde ; her müracaat için ayrı ayrı inceleme yapılmasının zorunlu olduğu, daha önce belirli bir işlem nedeniyle yetkili komutanlıklardan sorularak görüş alınmış bir parsel veya parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümün yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerine satışının talep edilmesi halinde, satışa konu taşınmazın yerini gösterir haritası, taşınmaz malın bulunduğu mevki ile pafta, ada ve parsel numaralarını (imar ve şuyulandırma sonucu oluşmuş ise eski numaraları ile birlikte) belirtilen resmi yazı ve tapu senedi suretinin ve aynı parsele ilişkin olarak yetkili komutanlık tarafından daha önce bildirilmiş komutanlık görüşü mevcut ise bu belgenin fotokopisinin, müracaat sahibi yabancı uyruklunun milliyetini belirten resmi belgelerin (pasaport ve kimlik) onaylı suretiyle birlikte yetkili komutanlıklara müracaat edilmesi halinde, yetkili komutanlıklarca işlemlerin hızlandırılabileceği bildirilmiştir.    
       Bu itibarla, yabancı uyruklu gerçek kişiler  ile yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerinin Türkiye�de taşınmaz satın alma taleplerinin karşılıklı olmak kaydıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu yönüyle Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
        İlgi (a), (b) ve (c)  genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
        Bilgi edinilmesini ve iş bu genelgemize titizlikle uyulması hususunun bölgenize bağlı tüm tapu sicil  ve kadastro müdürlüklerine ivedilikle tebliği ile uygulamanın Bölge Müdürlüğünüzce bizzat takibini önemle rica ederim.
                   
               

                                                                                          
                                                                                            M.Zeki ADLI   
                                                                                                      Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/8
Kabul Tarihi: 
18 Nisan 2005
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
18 Temmuz 2014
Yürürlük Durumu: