2005/7 Sayılı "Yabancı İşlerle İlgili Bilgi Formlarının Düzenli Gönderilmesi" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

                                                                                                                
Sayı     :  B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1361-0/1601                                             13/04/2005

Konu   : Bilgi formlarının düzenli
              gönderilmesi     

     GENELGE NO: 1601

2005/7

 TAPU VE KADASTRO...... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 
İlgi :  a) 23.08.1989  tarihli  ve  982-8/3090 sayılı genelge.
          b) 07.08.2003 tarihli ve B091TKG0160001/1363-100/841 sayılı genelge
          c) 13.08.2003  tarihli  ve  B091TKG0160001/1361-1363-8567-1567/2003/10 
               sayılı genelge.                                                                                                   .
          d) 15.12.2004 tarihli ve B091TKG0160001-1365-0-1126-1593/2004/22 sayılı
                genelge.

Bilindiği üzere; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerinin, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu veya bu kanun ile yürürlükten kaldırılan 18.01.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında kurularak Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin ve mülga 4112 sayılı Kanun veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi kişilerin Ülkemizde taşınmaz mal tasarruflarına ilişkin talepleri ilgi genelgelerimizde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmakta, işlemlerin sonucunda ise yabancı uyruklu alıcı veya satıcı adına bilgi formları düzenlenerek merkeze gönderilmektedir.

Ancak; konuya ilişkin merkezdeki kayıtlarımız üzerinde yapılan inceleme sonucunda, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketleri ile mülga 4112 sayılı Kanun veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi kişilerin Türkiye'deki taşınmaz mala ilişkin taleplerinin sonuçlandırılması sırasında  yabancı uyruklu alıcı veya satıcı adına her işlem için ayrı ayrı bilgi formu düzenlenerek gönderilmediği, bazı işlemler için düzenlenip gönderilen bilgi formlarının eksik bulunduğu, yine yabancıların talepleri üzerine yapılan cins, miktar, ada ve parsel numaralarına ilişkin değişiklikler ile ayırma, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti ve çeşitli irtifak hakları işlemleri için de  bilgi formu düzenlenerek gönderilmediği tespit edilmiştir.

Merkezdeki kayıtların daha sağlıklı tutulması için bundan böyle yabancıların Ülkemizdeki taşınmaz mala ilişkin taleplerinin sonuçlandırılması sırasında her işlem için ayrı ayrı, 4875 sayılı Kanun veya mülga 6224 sayılı Kanun kapsamında kurularak Ülkemizde faaliyet gösteren Yabancı Sermayeli şirketlerle ilgili işlemler için ise ilgi (b) genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenecek bilgi formlarının merkeze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve iş bu genelgemize titizlikle uyulması hususunun bölgenize bağlı tüm tapu sicil müdürlüklerine ivedilikle tebliği ile uygulamanın Bölge Müdürlüğünüzce bizzat takibini önemle rica ederim.

                    
                                                                                                   M. Zeki ADLI   
                                                                                                   Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/7
Kabul Tarihi: 
13 Nisan 2005
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
18 Temmuz 2014
Yürürlük Durumu: