2005/20 Sayılı "Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmesine ilişkin usul ve esaslar" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Sayı     :B.09.1.TKG.061-010.06/                                                                    26/12/2005
Konu   : Hukuk Müşavirliğinden görüş
             İstenilmesine ilişkin usul ve esaslar.

 

GENELGE
   2005/20-1614

DAİRE BAŞKANLIKLARINA
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞINA
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

           İdaremiz Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatını oluşturan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri ile Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirirken, karşılaştıkları hukuki sorunlar konusunda, Hukuk Müşavirliğinden mütalaa isteyebilmektedirler. Ancak; son zamanlarda çok az bir çaba ve araştırmayla açıklığa kavuşturulabilecek veya sonuçlandırılabilecek konularda veya hukuki ihtilaf vasfı ön planda olmayıp tamamen idarenin inisiyatifi ve takdiri ile gerçekleştirilmesi söz konusu olan konularda dahi, Hukuk Müşavirliğinden görüş istendiği müşahede edilmektedir. Bu durum; iş ve işlemlerin gecikmesine neden olmakta, Hukuk Müşavirliğinin iş yoğunluğunu gereksiz yere artırmakta ve asli görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmesini engellemektedir.
          Bu itibarla, gereksiz yazışmaları ve gecikmeleri ortadan kaldırmak, Hukuk Müşavirliğimizin daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla; Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin hatırlatılmasına ve Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinin, Hukuk Müşavirliğinden görüş istemelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
           Bilindiği üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nin görevleri, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun' un "Danışma ve Denetim Birimleri" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 17 nci maddesi ve 14/12/2005 günü Makam Olur'u ile yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları hakkında Yönergenin 55,56,57 nci maddeleri ile belirlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Hukuk Müşavirliği birimi öncelikle doğrudan Genel Müdüre bağlı bir "Danışma" birimidir.
           Söz konusu Kanun'un 17. maddesine göre Hukuk Müşavirliğinin görevleri;
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Genel   Müdürlüğün   menfaatlerini  koruyucu,   anlaşmazlıkları   önleyici   hukuki tedbirleri   zamanında   almak,   anlaşma   ve   sözleşmelerin   bu   esaslara   uygun   olarak
yapılmasına yardımcı olmak,
c) 08/01/1943 tarih ve 4353 sayılı. Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli   bilgileri   hazırlamak   ve   Hazineyi   ilgilendirmeyen   idari   davalarda   Genel Müdürlüğü temsil etmek,
d) Genel  Müdürlüğün  amaçlarını  daha  iyi  gerçekleştirmek,  mevzuata,  plan  ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,
e) Genel   Müdürlük  birimleri  tarafından  teknik  yönden  hazırlanan  veya   diğer Kuruluşlardan  yahut  Başbakanlıktan   gönderilen  kanun,   tüzük,   yönetmelik  ve  benzeri tasarılarım hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmektir.
           Bu hükümler doğrultusunda;
1- Bölge Müdürlüklerimiz ve Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerince, hiyerarşi takip edilerek ve merkezdeki ilgili ana hizmet birimleri marifetiyle, merkez birimlerimiz tarafından ise doğrudan,
2-Hukuki vasfı ön planda olan, örneğin; teknik içerik arz etmeyen veya takdire veya inisiyatife dayalı olarak icra edilmesi söz konusu olmayan konularda,
3- Yargıya konu olabilecek iş ve işlemler ile idari eylemler konusunda, mümkünse; bu işlem ve eylemlere başlanılmadan önce,
4-Görüş taleplerine ilişkin yazılarda, "Yapılacak uygulamaya esas olacak emirlerinizin/talimatlarınızın bildirilmesi" v.s şeklinde beyanlarda bulunulmaksızın,
5- Görüş istenen konu ayrıntılı bir biçimde açıklanmak ve incelemeler sonucu hukuki açıdan tereddüde düşülen veya anlaşılamayan hususun ne olduğu açıkça ve ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle, talepte bulunan birimin konu hakkındaki görüşü ile gerekli bilgi ve belgeleri de talebe ekleyerek,
             görüş istenilmesi gerekmektedir.
            Yukarda belirlenen usule aykırı olarak; hukuki açıdan tereddüde düşülen veya anlaşılamayan bir husus bulunmaksızın veya belirtilmeksizin, konu hakkında herhangi bir araştırma ve incelemede yapılmaksızın, yalnızca ilgili belgeler gönderilerek veya yalnızca görüş sorulan konu kısaca anlatılarak, "Ne yönde işlem yapılacağı" veya "Yapılan uygulamada hukuki bir mahzur olup, olmadığının bildirilmesi" şeklinde görüş istenilmesi uygun bulunmamaktadır.
            Belirtilen hususlara titizlikle uyulması ve iş bu Genelge'nin tüm bağlı birimlere duyurulması konusunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 
                                                                                                 M. Zeki ADLI 
                                                                                                 Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/20
Kabul Tarihi: 
26 Aralık 2005
Yürürlük Durumu: