2005/18 Sayılı "Devlet Malının Korunması ve Yapılan Görevin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Sayı     : B.09.1TKG061-010.06/                                                                      06/12/2005
Konu   : Devlet Malının Korunması ve Yapılan Görevin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi Hk.

GENELGE NO:1612
2005/18

               Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Yasa ile değişik "Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 11 .maddesinin birinci fıkrası "Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar." , "Kişisel Sorumluluk ve Zarar" başlıklı 12.maddesi ise "Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır." hükmündedir.
              Öte yandan memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve 13.08.1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin " 4. maddesinde memurların görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek; Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumlu oldukları belirtilerek memurların bu görev ve sorumluluklarının yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların bu yönetmelikte belli edilen usul ve esaslar uyarınca tazminle mükellef olacakları hüküm altına alınmıştır.
            Ayrıca aynı yönetmeliğin 5.maddesinde ise, bu yönetmelik hükümlerine göre memurlarca tazmin edilecek zararların;
a) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal veya
tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin
uğradığı zararlar,
b) Kendilerine teslim edilen devlet malının korunması ve her an hizmete hazır halde
bulundurulması için gerekli tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu almamaları sonucu
Devlet malında meydana gelen zararlardan, ibaret olduğu ifade edilmiştir.

               Anılan Yasa ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; memurların görevleri gereği kendilerine teslim  edilen Devlet malının zarar görmesini engelleyici her türlü tedbiri almakla mükellef olduğu ayrıca görevlerini yaparken ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmesi gerektiği, aksi durumda kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu Devlet malına verilecek zararlar ile görevlerini ilgili mevzuata aykırı ve dikkat ve itina ile yapmamaları nedeniyle Devletin uğrayacağı zararların sorumlu veya görevli memurdan rucuen tazmin edileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
              Diğer taraftan amir durumunda bulunan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını düzenleyen 657 sayılı Yasanın lO.maddesinde Devlet memurlarının amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin 9.maddesinde de bu hükme paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir
              Bu esaslar çerçevesinde,
1-İdaremizde görevli personel tarafından, öncelikle kendilerine görevleri gereği teslim edilen her türlü Devlet malının korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin zamanında alınması,
2-özellikle kısa süre içerisinde Ülkemizde kadastronun bitirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde 3402 sayılı Yasa kapsamında sürdürülen çalışmalarda ve İdaremize Yasalar tarafından verilen diğer görevlerin ifa edilmesinde kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi,
3-Amir durumundaki görevliler tarafından ise, maiyetindeki memurların görevlerini en iyi şekilde yapacak şekilde yetiştirilmesi ve onların hal ve hareketlerinin takip ve kontrol edilmesi, doğabilecek diğer sakıncalarla birlikte, ileride her hangi bir Hazine zararına neden olunmaması ve ilgili veya görevli personelimizin tazmin yükümlülüğü altına girmemesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
               Bu sebeple, yukarıda açıklanan hususların görevli tüm personele bir kez daha duyurularak, İdaremizce görülmekte olan kamu hizmetinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması ve Devlet malının korunup gözetilmesinde azami özenin gösterilmesi ve işbu genelgenin tüm bağlı birimlere duyurulmasını rica ederim.
 
                                                                                      Mehmet Zeki ADLI 
                                                                                            Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/18
Kabul Tarihi: 
6 Aralık 2005
Yürürlük Durumu: