2005/10 Sayılı "2. Nüsha Tapu Kütüklerinin Düzenlenmesi" Konulu Genelge

T.C
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı

Sayı : B009 T.T.G.150004-074/ 2621                                                     14.../.07.../2005
Konu : 2. Nüsha Tapu Kütüklerinin 
             Düzenlenmesi 

 

GENELGE  NO: 1604
2005/10

TAPU VE KADASTRO ..... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
............. TAPU  SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
..............KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a) 27.03.1951 tarihli ve 1176 sayılı genelge,
b) 28.11.1969 tarihli ve V�1/15363 sayılı yazımız,
c)  01.03.2001 tarihli ve 628, 649 sayılı yazılarımız,
d) 22.08.2001 tarihli ve 2001/14 sayılı genelge,
e) 29.01.2002 tarihli ve 344 sayılı yazımız,
f) 23.10.2003 tarihli ve 3892 sayılı yazımız, 
g) 13.01.1944 tarihli ve 1062 sayılı genelge,
h) 03.10.1950 tarihli ve 932 sayılı talimat.

İlgi (a, d ve g ) genelgelerle ilgi (b, c, e, f ve h) talimatlara rağmen, tapu kütüklerinin Tapu Sicil Tüzüğü ile bu genelgelere ve talimatlara uygun tanzim edilmedikleri, 
Kısmi (Afet, 3402/39. Maddesi kapsamında gibi) kadastro sonucunda ikinci nüsha tapu kütükleri düzenlenerek Merkeze devredilmiş bulunan köy veya mahallelerde daha sonra yapılan ilave kadastro çalışmalarıyla alakalı tescillerin, önceden Merkeze gönderilmiş bulunan ikinci nüsha tapu kütüklerinin son cildinin, istenmeden yeniden mükerrer sayfa numaralı ikinci nüsha tapu kütüklerin açıldığı,
Devri yapılmak üzere Merkeze gönderilen bir kısım ikinci nüsha tapu kütüklerinde, kütük sayfa onayı yanında, tescillerin müstenidatları kadastro tutanaklarına veya talimatlara uygun yapıldığı hususunda müdürün, tescil edenlerin ve mukabele yapanların imza eksikliklerinin bulunduğu,
Tescil esnasında meydana gelen hatalı yazımların mevzuat hükümlerine aykırı şekilde silinti kazıntı yapılarak düzeltildiği veya hatalı rakam ya da harf ve kelimeler üzerinde yeniden kalemle düzeltme yapıldığı,
 Çok malikli parsellerin tescillerinde, birinci nüsha tapu kütükleriyle mutabakat sağlayacak şekilde ikinci nüsha tapu kütüklerinde mabat sayfaların açılmadığı,
 Tespitleri kesinleşen itirazlı parsellerin tescillerine yönelik olarak düzenlenen cetvellere; bu itirazlarla ilgili olmayan, diğer bir anlatımla, hukuk mahkemeleri kararlarına istinaden yapılan senetsizden tesciller ile tapu kütükleri üzerinde yapılan düzeltme işlemlerinin de yazıldığı, itirazlı parsellerin köy veya mahalle isimleri ile kütük sayfa, ada ve parsel numaralarının hatalı yazıldığı ya da hatalı yazılan harf, kelime veya rakamların gelişigüzel bir şekilde düzeltildiği, çok malikli parseller için açılan mabat sayfa numaralarıyla, mabat sayfaların yer aldıkları kütüklerin ilk ve son sayfa numaraları arasında irtibat kurulmadığı,
Birinci nüsha kütüklere nazaran, ebatları küçültülmüş bulunan ikinci nüsha kütüklerde tali sayfa açılmasında tereddütler bulunduğu, 
Bazı müdürlüklerce liste yerine, ikinci nüsha tapu senedi veya tapu senedi ile birlikte hükmen tescil listesinin de tanzim edilerek gönderildiği,
Eski kayıtlara yönelik taleplerin; sadece kadastro sonucu bilgisayara aktarılan aktif bilgilere göre değerlendirilerek talep sahiplerinin merkeze yönlendirildiği, 
 gözlenmiştir.
Yukarıda açıklanan hatalı işlemler nedeniyle, personel sorumlu duruma düşeceği gibi, vatandaşın kurumumuza olan güveninin sarsılmasına da sebebiyet verilebileceği aşikârdır.
Bu nedenle;
 1- Gerek tesis kadastrosu ve gerekse idari teşkilat ve mahalle taksimatında yapılan değişiklikler sonucunda, tapu kütüklerinin; Tapu Sicil Tüzüğünün 5 ve 104. Maddeleri gereğince, ayrılan her bir köy veya mahalle için birinci sayfa numarasından başlanmak suretiyle müteselsil sayfa numaralarını ihtiva edecek şekilde açılarak onanmak suretiyle düzenlenmesi, 
 İdari teşkilat veya mahalle taksimatında yapılan değişiklikler nedeniyle yapılacak aktarmalarda, aktarmaya konu tapu kütük sayfalarının tedavül kayıtlarıyla birlikte aktarılması,
Tescillerin hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması, tescilleri takiben her tapu kütüğünün son sayfasına, tescillerin kadastro tutanakları veya eski tapu kütüklerine uygun yapıldığı hususu yazılmak suretiyle müdür, tescil edenler ve kontrolü yapanlar tarafından birlikte imzalanarak onanması ve tescil esnasında meydana gelen hata ve eksikliklerin de Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre düzeltmeler siciline alınarak giderilmesi,
 2- Evvelce kısmi kadastrosu yapılarak ikinci nüsha tapu kütükleri 01.Ocak.2002 tarihine kadar merkeze, bu tarihten sonrada bölge müdürlüklerine devredilmiş olan çalışma alanlarında, daha sonra kadastro çalışmaları sonuçlandırıldığında; merkeze veya bölge müdürlüğüne devredilmiş bulunan ikinci nüsha tapu kütüklerinin son ciltlerinin bu birimlerden alınıp, öncelikle, bunların, devir işlemi sonrası birinci nüsha tapu kütükleri üzerinde meydana gelmiş olan (Ayırma, birleştirme, imar uygulaması ya da mabat sayfa açılması vb. sebeplerle)  değişikliklere uygun hale getirilmesi ve bunu takiben de kadastrosu sonuçlandırılan taşınmaz malların tescillerinin yapılarak her iki tapu kütüğü arasındaki sayfa irtibatı ve uygunluğun sağlanması, 
Bir ve ikinci nüsha tapu kütükleri üzerinde ilave tesciller tamamlandıktan sonra, yukarıda belirtildiği şekilde gerekli belirtme ve onama işlemleri yapılarak, Merkezden veya Bölge Müdürlüğünden alınan ikinci nüsha tapu kütüğü ile birlikte, sonradan oluşturulan ikinci nüsha tapu kütüklerinin 1 Ocak 2002 tarihi esas alınarak, merkeze veya bölge müdürlüğüne gönderilmesi,
Ancak, kısmı kadastro sonucu bir adet ikinci nüsha kütük düzenlenerek Merkeze devredilmiş ise, ilave çalışmalar sonucu Merkezden alınan ikinci nüsha kütükle birlikte sonradan açılan ikinci nüsha kütüklerin tamamı bölge müdürlüklerine devredilmesi ve sonucundan merkeze bilgi verilmesi,
 3- İtirazlı bırakılmış olup da, Kadastro Mahkemesi veya Kadastro Komisyonu kararlarıyla tespitleri kesinleştirilen parsellerin ikinci nüsha tapu kütüğüne sonradan yapılacak tescillere yönelik olarak formatına uygun şekilde düzenlenecek tescil listelerinin, 
Bilgisayar veya daktilo ile silintisiz ve kazıntısız bir şekilde tanzim edilip onandıktan sonra, daha önce ikinci nüsha tapu kütüklerinin devredildiği birimlere (Merkeze veya Bölge Müdürlüğüne) gönderilmesi ve çok malikli parseller için açılmış bulunan mabat sayfa numaralarıyla birlikte bunların yer aldığı tapu kütüklerinin ilk ve son sayfa numaralarının da tescil listelerinin uygun bir yerinde gösterilmesi ve bu tür tesciller için tek nüsha tapu senedi düzenlenerek ilgililerine verilmesi,
 4- İlgi (c, e ve f) talimatlara rağmen, henüz ikinci nüsha tapu kütüklerini devretmemiş olan kadastro müdürlüklerinin bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu talimatlarda belirtildiği üzere, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı veya görevlendirilecek personel tarafından bu konuda mahallen gerekli denetim yapılarak, henüz devri yapılmamış olan ikinci nüsha tapu kütüklerinin yeniden elden geçirilmesi ve tespit edilecek hatalı yazım ve noksanlıkların Tapu Sicil Tüzüğüne uygun şekilde ikmal ettirilerek en kısa zamanda devrinin sağlanması,
 5- Arşivlemeye yönelik belge ve tapu kütüklerinin Bölge Müdürlüklerine zamanında devrinin yapılması ve Bölge Müdürlüklerince de arşivleme işlemlerinin, ilgi (e) yazı ekinde örnek olarak ve bilahare de çoğaltılarak gönderilen genel ve iller bazındaki fihrist defterlerine zamanında işlenmesi,
 6-İtirazlı parsellerin tescilleri esnasında tescil listelerinde görülen hata ve noksanlıklar nedeniyle, telefon veya faks ile istenilen bilgi ve belgelerin ivedilikle gönderilmesi,
 7-Kadastro görmüş veya görmemiş yerlere ait tapu kayıtları ile ilgili taleplerin; Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince, talep sahibinin kayıt malikiyle olan irtibatı tespit edildikten sonra eski fihrist, mal sahipleri sicili, ikametgâh adres defterleri de titizlikle incelenmek suretiyle değerlendirilmesi, tereddüt edilmesi durumunda ise talebin merkeze yönlendirilmesi, 
Merkezdeki kayıtların il/ilçe bazında tapu tesis tarihi (ay ve yıl olarak), sıra / yevmiye numarasına göre, kadastro tespitine esas tapu kayıtlarının ise yine il/ilçe bazında köy/mahalle adı, ada ve parsel numarası esasına göre arşivlenmiş olması sebebiyle, mahallinden çıkarılamayan Osmanlıca kayıtların tapu tesis tarihi ve sıra numaralarının tespit edilerek bildirilmesi veya kaydın zabıt defterinde tescilli olduğu sayfanın tasdik kısmını da içerecek şekilde fotokopi örneğinin gönderilmesi suretiyle gerekiyorsa, tedavülleriyle birlikte istenilmesi, talep yazısında kaydın hangi gerekçe ile istendiğinin açıklanması,  
 8- İkinci nüsha tapu kütüklerinin ebatları küçültülmüş olması nedeniyle, birinci nüsha kütüklerin asıl sayfalarıyla mutabakat teminine yönelik Merkez Tapu Komisyonunun 22.02.1981 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda çok malikli parsellere mahsus olmak üzere birinci nüsha kütüklerin ihtiva ettikleri satır sayısını kapsayacak şekilde ikinci nüsha kütüklerde (1/1, 1/2, 1/3; 2/1 vb. şekilde) tali sayfa numarası altında sayfa açılmasına devam edilmesini; birinci nüsha tapu kütüklerindeki asıl sayfaya tescil edilecek malik sayısını aşan maliklerin tescili hususunda ise, birinci nüsha kütük sayfa numaralarını kapsayacak mabat sayfaların açılmasına dikkat edilerek, bir ve ikinci nüsha kütükler arasında sayfa mutabakatı (Örneğin: 32 malikli bir parselin 30 satırlı 1 inci nüsha tapu kütüğüne tescili yapılırken asıl sayfaya 30 malik, geriye kalan 2 malikin adı da mabat olarak açılacak devamı sayfaya tescil edilecektir. Aynı tescil 10 satırlı 2 nci nüsha tapu kütüğünde ise, 10 malik adının asıl sayfaya, 10 ardan 20 malik adının /1, .../2 şeklinde tali olarak açılacak sayfalara, 2 malik adının da 
Birinci nüsha kütükteki sayfa numarası ile mabat olarak açılacak sayfaya tescilleri yapılacak,  asıl sayfa ile mabat ve tali olarak açılan sayfalar arasında irtibat) sağlanacaktır. 
9- Gerek Merkezde ve gerekse Bölge Müdürlüklerinde güncelleştirme işlemleri yapılamadığından, yenileme işlemlerinde de çift nüsha tapu senedi tanzim edilmesi ve birinci nüshasının ilgilisine,  ikinci nüshasının da ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi,
gerekmektedir.
İlgi (a, g ) genelgeler ile ilgi (b, c, e, f ve h ) talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

    
  M. Zeki ADLI
                           Genel Müdür V. 

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/10
Kabul Tarihi: 
14 Temmuz 2005
Yürürlükten Kaldırma Tarihi: 
28 Mart 2013
Yürürlük Durumu: