2004/23 Sayılı "Su,Elektrik,akaryakıt vb. ödemeler" Konulu Genelge

T.C 
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

SAYI : B.09.1.TKG0810000-550/ 
KONU: Su,Elektrik,akaryakıt vb.ödemeler                                                                    ...../...../2004

GENELGE :2004/23-1594

TAPU VE KADASTRO...............BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE

ILGI: a)31.12.2004 tarih ve B091TKG0810000-550/7108/1593/2004/23 numaralı genelge.

Bilindiği üzere, 01 Ekim 2004 tarih ve 25600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 20.04.1988 tarihli ve 19791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin ilk ve son cümleleri ile (e) bendi değiştirilerek maddeye (i) ve (j) bentleri eklenmiştir. Buna göre su, elektrik, akaryakıt ve benzeri giderlerin gerektiğinde Döner Sermaye gelirlerinden karşılanabilmesi için;

1 - Söz konusu giderlere ilişkin taleplerin öncelikle Genel Müdürlükte ilgili Daire Başkanlığı tarafından ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 9 Kasım 2004 tarih ve 25638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı ile ilgili 20 sıra nolu Genel Tebliği de göz önünde bulundurularak karşılanabilmesi cihetine gidilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğ doğrultusunda da karşılanamayan talepler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bildirilecektir. Bu nedenle Kadastro Müdürlükleri ile Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından, doğrudan Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğüne gönderilen faturalar dikkate alınmayacaktır.

2 - Yukarıda bahsi geçen işlemlerin yapılabilmesi ve ilgili müdürlüklerce merkeze intikal ettirilen faturaların ödenmesi sürecinde yaşanacak aksaklıklar ve doğabilecek olumsuzluklar (postadaki gecikmeler v.s.) dikkate alınmak suretiyle söz konusu faturaların son ödeme tarihinin geçebileceği ve ceza tahakkuk edeceği göz önünde bulundurularak Kadastro Müdürlükleri veya Tapu Sicil Müdürlüklerince, Bölge Müdürlüğü kanalı ile bulundukları mahaldeki faturaları ilgilendiren resmi kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılarak son ödeme tarihinden itibaren en az 30 gün ek süre temininin ivedi olarak sağlanması gerekmektedir.

3 - Faturaların doğrudan doğruya kurumumuzun ilgili birimleri adına kesilmesi gerekmektedir.Fatura aslı olmayan giderler ödenmeyecektir.

4 -İlgili Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak Protokol veya benzeri anlaşmalarda idaremizin lehine yapılması gereken ne varsa Örneğin:Atık su bedellerinin ödenmemesi cezai işlemlerin tahakkuk ettirilmemesi, son ödeme tarihinin uzattırılması vb. hususların dikkate alınması gerekmektedir.

5 - Fatura ödemelerinde karışıklığa mahal verilmemesi için tüm Kadastro Müdürlükleri ve Tapu Sicil Müdürlükleri ilgili bankaların açık adresi, telefon ve hesap numaralarını bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri kanalı ile İlgili Daire Başkanlıklarına, Daire Başkanlıkları ise Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bildirecektir.

6 - Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce mevzuatı gereği, ödenek tevziatı (nakit) yapılamadığından yönetmelik değişikliği ile getirilen ödemeler için ödenek talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

7 -Kadastro ve Tapu Müdürlükleri bu Genelgemizin ilk paragrafında belirtilen ödemelerin süresinde yapılabilmesi için; alınan faturaları gecikmeye meydan vermeden 5. Maddedeki açıklamaya göre Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir. Bu süreçteki tüm birimler muhtemel bir gecikmeden dolayı sorumlu hale gelmemeleri için sürelere dikkat edeceklerdir.

Bilgi ve gereğinin teminiyle, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

                                                                                                                                     M.Zeki ADLI 
                                                                                                                                     Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2004/23
Kabul Tarihi: 
31 Aralık 2004
Yürürlük Durumu: