2003/4 Sayılı "Resmi Taşıtlar" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Sayı   : B091TKG0730006/070-1558                                            ANKARA 10/04/2003
Konu : Resmi Taşıtlar        

                                                                           GENELGE 2003/4

İLGİ: a) 05.01.1961 gün ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,
b) Başbakanlığın 09.08.1994 gün ve 1994/32 sayılı genelgesi,
c) Başbakanlığın 01.05.2001 gün ve 2001/23 sayılı genelgesi,
d) Başbakanlığın 04.06.2001 gün ve 2001/29 sayılı genelgesi,
e) Başbakanlığın 04.1 1.2002 gün ve 2002/45 sayılı genelgesi.
f) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nın 02.04.2003 gün ve 2696 sayılı yazısı.
Resmi taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uygun olarak kullanılması ve cezai koğuşturmalara maruz kalınmaması için son defa yapılan düzenlemeler ilgi (c ) genelgede belirtilerek genelge hükümlerine uyulması talimatlanmıştır.
Ancak, son zamanlarda bazı taşıt taleplerinin söz konusu genelge hükümlerine göre yapılmadığı tespit edildiği cihetle, genelgenin bir defa daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür.
Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüz resmi taşıtları Merkez Teşkilatımızda sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla, garaj emrinde bulunmaktadır.
Garajda bulunan taşıtlar sadece toplantı, keşif, denetim, arazide yürütülen hizmetler, tahsilat, tebligat ve benzeri resmi hizmetler ile mesai saatinin başlamasından önce, bitiminden sonra ve tatil günlerinde mesaaisine ihtiyaç duyulan personelin servis hizmetlerinde kullanılabilirler.
Ancak bu taşıtların kullanımı tahsis edildiği görevle sınırlı tutulacak ve özel işlerde veya servis hizmetlerinde kullanımının önlenebilmesi için taşıt tahsisleri mutlaka yazılı olarak yapılacaktır.
Bu amaçla "Taşıt Görev Emri" kullanılacaktır. Bu belge olmadan araç trafiğe çıkarılmayacaktır. Taşıt Görev Emri iki nüsha olarak düzenlenecek, bu belgelerde tarih, görevli personel ile sürücünün adı ve soyadları, görevin türü, gidilecek yer ve aracın çıkış ve giriş km'si yazılacak, aracı talep eden birim amiri ilgili bölümü imzalayacak, aracı sevk eden birim amiri bölümünü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı veya görevlendireceği Birim Amirleri imzalayacak. Acil durumlarda her iki bölümiide, görevlendiren birim amiri imzalayacaktır.
Genel Müdürlüğümüz binası dışında çalışmalarını yürütmekte olan Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan otoların taşıt görev emirlerini ilgili başkanlar, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan otoların taşıt görev emirlerini de İşletme Müdürü  imzalayacaktır.
Ayrıca, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazlar nedeniyle; kısıtlı bütçe imkanlarının azami tasarruf anlayışıyla harcanması gerektiğinden, araç taleplerininde bu anlayış içinde yapılmasında zorunluluk vardır.
 
Bilgi edinilmesini ve genelge hükümleri dahilinde gereğini rica ederim.

                                                                                                    Dr. Necdet POYRAZ 
                                                                                                          Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2003/4
Kabul Tarihi: 
10 Nisan 2003
Yürürlük Durumu: