2001/16 Sayılı "Yolsuzlukla Mücadele ve Yardım Toplama" Konulu Genelge

T.C.
BAŞBAKANLIK
 DEVLET BAKANLIĞI

Sayı : B02.0.0014/073-1557                                                                            15/10/2001
Konu : Yolsuzlukla Mücadele ve Yardım Toplama       

GENELGE NO : 
2001 / 16
GENELGE NO:2001/16

              Devletin gözetim ve denetim yetkisinin gereği gibi kullanmak suretiyle yönetimde güven ve verimliliğin sağlanması, Hükümetimizin en önemli hedeflerinden birisidir. Bu anlayışla kamu yönetiminin çağdaş devlet ilkelerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde yeniden yapılandırılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.
                Diğer taraftan, toplum vicdanını rahatsız eden rüşvet ve yolsuzluklarla etkin ve kararlı bir mücadele gerçekleştirilmekte, bu mücadeleyi zorlaştıran yasal boşluklar giderilmeye çalışılmaktadır. 
              Bakanlığıma bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan ve Anayasamızın 35.maddesiyle teminat altına alınan mülkiyet ve buna ilişkin hakların kullanılması, tapu sicilinin düzenli bir şekilde tutulması ve ülke kadastro çalışmalarının yürütülmesi gibi toplum ve devlet hayatında çok önemli görevleri bulunan bir teşkilattır.
              Taşra ve merkez birimleriyle her yıl milyonlarca vatandaşımıza hizmet vermekte olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşın devlete olan münasebetlerinde önemli bir temas noktası konumundadır. Bu yönüyle de hizmet ve faaliyetleri toplumun çok büyük bir kesimini yakından ilgilendirmektedir.
             Tapu ve Kadastro hizmetlerinin çağdaş hedefleri yakalayabilmesi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve sağlıklı bir hizmet anlayışı ile karşılayabilmesi ve gelişen teknolojiden azami derecede yararlanılması için Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir.
             Hizmet ve faaliyetlerin yoğunluğu arasında az sayıda da olsa bazı mensuplarımızın, bizden dürüst ve şeffaf hizmet bekleyen vatandaşlarımıza yeterince kolaylık ve güler yüz göstermediği, menfi bir takım tutum ve davranışlarla hareket edildiğine dair bazı şikayet ve yakınmalar Bakanlığıma intikal etmektedir.
          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, her kademesinde görev yapan çalışanlarımızın en önemli görevi, talepleri zamanında ve süratle yerine getirmek ve vatandaşlarımızın tapu ve kadastro hizmetlerinden memnun olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle görevlilerimizin, Hükümet programında belirtilen atılım ve bürokratik menfaatlerine, hak ve hukuka riayet ederek yerine getirmeleri, talepleri yasıl yönden karşılayamamaları durumunda ise vatandaşların yeterince bilgilendirilmesine özen göstermeleri gerekmektedir.
              Yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi ve güvenirliğin sağlanması bakımından Harç, Vergi, Döner Sermaye ücretleri gibi yasal ödemelerin aracı kullanmadan iş sahiplerince doğrudan yatırılması sağlanacaktır.
             Mülke amirlerin talimatı  ve bilgisi dışında; yardım pulu satışları ile vakıf ve dernekler için bağış kabul edilmeyecek, gerek meslektaşlarımızın gerekse diğer şahısların kitaplarının, hizmet birimlerimizde satılmasına ve pazarlanmasına hiçbir şekilde aracılık edilmeyecektir.
            Tapu-Kadastro Vakfına yapılacak bağışların kabulünde tamamen rıza ve gönüllülük esasına göre hareket edilerek hiçbir şekilde zorlayıcı olunmayacak ve kamusal hizmetle bağdaştırılmayacaktır. Konuya ilişkin meri mevzuat ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygulamaya yön veren tebliğleri esas alınarak Vakıf Yönetimi tarafından sürdürülmekte olan uygulamaya riayet edilecek, herhangi bir şikayet ve yakınmaya sebebiyet verilmeyecektir.
            Bilgi edinilmesini, bu talimatın personele şahsen tebliğ edilmesini ve aksine davranış içinde olanlar hakkında her türlü idari ve cezai müeyyidenin tereddütsüz olarak uygulanacağının bilinmesini, bu hususlara azami derecede dikkat ve özenin gösterilmesini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                               Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ
                                                                                                       DEVLET BAKANI

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2001/16
Kabul Tarihi: 
15 Ekim 2001
Yürürlük Durumu: