logo.png

-A +A

02 Hazı̇ran 2018 Tarı̇hı̇nde Yapılan Sözleşmelı̇ Arşiv Uzmanı Sınav Sonuçları ve Sonuçlara İtı̇raz Usulü Hakkında Duyuru

Genel Müdürlüğümüz taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 125 adet Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak münhal pozisyon sayısının 4 katına kadar çağrılan adaylara Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından (ASYM) 02/06/2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucuna ait liste aşağıda yayımlanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde (26/06/2018 tarihinde başlar 02/07/2018 tarihinde sona erer) T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin ve T.C. Kimlik Numarasının açıkça yazılı olduğu dilekçe ile “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz dilekçesinin evrak kayıt tarihi giriş tarihi olarak esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler, postadaki gecikmeler, e-posta veya faks yoluyla iletilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılan adaylara ilanen duyurulur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmelı̇ Arşiv Uzmanı Yazılı Sınav Sonuçları dosyasına erişmek için aşağıdaki dosya linkine tıklayınız.

EkBoyut
PDF icon sinav_sonuc_listesi.pdf485.43 KB