Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi Hakkında Duyuru

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/349064

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar Çankaya Ankara ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3125514545 - 3124136602

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapan 1137 personel için 01.07.2023-31.06.2024 tarihleri arasında 1 adet İşyeri Hekimi ve 1 adet İş Güvenliği Uzmanı ile Teknik Şartnamede belirtilen Tetkik ve periyodik ölçümlerin yapılması hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası (Adres:Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA), Teftiş Kurulu Başkanlığı Hizmet Binası (Adres:G.M.K. Bulvarı No:15 06440 Demirtepe Çankaya/Ankara), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binaları: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Adres:Gültepe Mahallesi / Altındağ Tapu ve Kadastro Hizmet Binası) olmak üzere adresleri belirtilen binalarda görev yapan toplam 1137 personele iş yeri hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2023, işin bitiş tarihi 30.06.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İhale ve Toplantı Odası (Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar Çankaya Ankara)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması ve bakanlığa iletilmesi amacıyla entegratör firma sözleşmesi

20 01.2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında temin edilen (Gezici  İSG Araç İzin Belgesi vb.)

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.