Başkanlık Birimleri ve Görevleri

15.07.2018 tarih 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484. maddesinin e bendine 05.02.2019 tarih 30677 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen başkanlığımızın görevleri aşağıda listelenmiştir; 

1) Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek, değer bilgi merkezini kurmak, yönetmek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak.
2) Gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme yaptırmak veya talep etmek.
3) Toplu değerleme standartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek.
4) Toplu değerleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilere dayanarak istatistikler ve raporlar yayımlamak.
5) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanlarıyla ilgili ihtiyaç analizleri ile uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamaların takibini yapmak.
6) Bu bent ile verilen görev ve yetkilerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2019 tarih E.3977529 esas sayılı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelgenin onbirinci bölümü 55. maddesine göre Başkanlığımızın 5 birimi bulunmaktadır.

a) Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi Birimi
b) Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Birimi
c) İtiraz ve Denetim Birimi
ç) Mali İşler ve Planlama Birimi
d) Personel ve Evrak Birimi