-A A +A

TEMMUZ AYI MEVZUAT EĞİTİMİ

 

 

Yabancı Sermayeli Şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Yetki Belgelerini Türkiye'de bulunan Ticaret Sicil Memurluklarından alırlar.

B- Yetki belgelerinde "2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi kapsamındaki yabancı sermayeli şirkettir" ibaresine yer verilmesi gerekir.

C- Yabancı Sermayeli Şirketlerin, Türkiye'de taşınmaz edinimi doğrudan karşılanmaktadır.

D- Yabancı Sermayeli şirketlerin, taşınmazlar ile ilgili ipotek işlemleri genel esaslar çerçevesinde doğrudan karşılanmaktadır.

 

2- Vasinin, vesayeti altındaki kişi adına vesayet makamının izni ile yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A- Taşınmazmal Satışı

B- Taşınmazmal Bağışı

C- Vakıf Kurma

D- Kefil Olma

 

3- Çocuk ile Veli arasındaki tapu işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Velayet altındaki çocuğun kanuni temsilcisi anne ve babasıdır.

B- Annenin ölümü halinde velayet hakkı babaya geçer.

C-Anne ve baba boşanmış iseler velayet hakkı hakim tarafından belirlenir.

D- Anne ve babanın boşanıp yeniden evlenmeleri halinde velayet hakkı tekrar anne ve babaya geçer.

4- Kamulaştırma Kanununa göre, aşağıdakilerden hangileri kamu yararı kararı veremez?

A- Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu

B- Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu

C- Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye meclisi

D- İl Özel İdaresi adına kamulaştırmalarda il daimi encümeni

 

5- Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan değildir?

A- İntifa Hakkı

B- Sükna Hakkı

C- Rehin Hakkı

D- Mülkiyet Hakkı

6- "............hakkı, sahibine hakkın konusu mal üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf ve onu tüketme gibi en geniş yetkileri veren ayni haktır."

Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A- İrtifak

B- Mülkiyet

C- Geçit

D- Kaynak

 

7- Türk Medeni Kanununun 223. maddesine göre; Eşler 1 Ocak 2002 ila 31 Aralık 2002 tarihleri arasında herhangi bir mal rejimi seçmedikleri takdirde 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş olurlar. Buna göre 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren tapuda eşler arasında paylı mülkiyet halindeki taşınmazlarda Türk Medeni Kanununun 223/2. maddesi uyarınca aksine bir hüküm yok ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan hissesi üzerinde tasarrufta bulunamaz.

B- Eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan hissesi üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

C- Eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan hissesi üzerinde ipotek tesis ettirebilir.

D- Hiçbiri

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun 705. maddesine göre, tescilsiz kazanımlardan değildir?

A- Cebri İcra

B- İşgal

C- Yeni arazi oluşması

D- Taksim

 

9- Olağan zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Zilyetlik davasız ve aralıksız sürmüş ise,

B- Zilyetlik tescilden itibaren 20 yıl sürmüş ise,

C- Zilyetlik tescilden itibaren 10 yıl sürmüş ise,

D- Zilyet olma iradesi var ise,

  

 

 

 

10- Mahkeme kararlarının tescili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Kamulaştırma Kararları hariç mahkeme kararlarında kesinleşme şerhi yok ise infaz edilemez.

B- Mahkeme kararlarında infazı istenen tapu kaydı davada taraf olmayan bir kimse adına kayıtlı ise mahkeme kararı infaz edilemez.

C- Taşınmaz karar verme tarihi ile kesinleşme tarihi arasında el değiştirmişse devir alan kişi devredenin cüzi halefi olacağından karar infaz edilir.

D- Taşınmaz karar tarihinden evvel devredilmiş ise karar, devir alan içinde hüküm ifade eder.

  

11- Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından değildir?

A- Esnaf ve Sanatkarlar Odası

B- Türk Hava Kurumu

C- Seyahet Acenteleri Birliği

D- Ticaret ve Sanayi Odaları

 

12- Bir alacağa teminat olmak şartı ile, alacağın tahsil edilmemesi durumunda alacaklıya borcun ifası için, .......... konusu olan şeyi icra kanalı vasıtasıyla sattırıp, satış değeri üzerinden alacağını tahsil ettirme hakkı veren bir ayni haktır."

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A- Haciz

B- Rehin

C- İntifa

D- Sükna

 

13- Türk Medeni Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehinlerinden sayılmaz?

A- İpotek

B- Vakıf Senedi

C- İpotekli Borç Senedi

D- İrat Senedi

 

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi Ölünceye Kadar Bakma Akdi sözleşmesi düzenleyemez?

A-Asliye Hakimleri

B-Noterler

C-Sulh Hakimleri

D-Tapu Müdürlükleri

 

15- Anayasamıza göre"Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç .... gün içerisinde karar verilir."

     a)4

     b)5

     c)7

     d)10

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda vardır?

     a)Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.

     b)Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

     c)Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz

     d)Hepsi

 

17- Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   a) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;

   b) Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

  c) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilebilir.

  d) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz

 

 

18- Aspirinin Hammaddesinin elde edildiği bitki hangisidir ?

A-Söğüt
B-Köknar,
C-Kavak
D-Meşe
E-Gürgen

19-Aşağıdakilerden Hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Kısaltılmış İsmidir? 

A) Uhw

B) Unıcef

C) Who

D) Nato 

20-Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir?

a)ABD

b)İsveç

c)Norveç 

d)Lüksemburg

 

 

 

Cevaplar ektedir.

AttachmentSize
File cevap_anahtari_3.xlsx9.41 KB